Administrasjon

Slik er Elektroinstallatørprøven administrert

Energi Norge har ansvar for at Elektroinstallatørprøven for elektriske annlegg gjennomføres i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer. Prøveseksjonen har, i samarbeide med DSB, ansvaret for at det utarbeides oppgaver til Installatørprøven, avgjør hvilke prøver som skal benyttes og har ansvaret for å gi retningslinjer for hvordan sensuren skal foregå.

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske anlegg – FEK § 7 gir føringer for hvordan prøven skal administreres, gjennomføres og vurderes.


Prøvens administrasjon er lagt til Energi Norge hvor Bjørnar Brattbakk leder arbeidet, sammen med Sigrunn M. Brendemo

 

Mer informasjon
Retningslinjer for elektroinstallatørprøven - januar 2014 - rev. februar 2015


Referansegruppen
Referansegruppen fungerer som et styre for Elektroinstallatørprøven. Gruppen består av representanter fra NELFO, Norsk Industri, Energi Norge, Heisleveradørenes Landsforening og DSB.

Prøvegruppen
Prøven utvikles av et eget selvstendig utvalg, Prøvegruppen, som ledes av Helge Andersen, BKK Elsikkerhet.

 
Øvrige medlemmer: Representanter fra berørte parter (installtører, industri, energiforsyning og heisbransjen)

Prøvenemndene

Prøvenemnda for Installatørprøven oppnevnes og administreres av Prøveseksjonen. Prøvenemnda skal ha tre medlemmer med personlige vararepresentanter, hvorav minst ett medlem skal komme fra tilsynsmyndigheten.

Prøveseksjonen oppnevner medlemmer til prøvenemndene etter forslag fra berørte parter. Prøveseksjonen avgjør ved oppnevningen hvem som er leder av Prøvenemnda.
Prøvenemndas medlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes for fire år av gangen. Det er oppnevnt 5 prøvenemnder. 

Prøvenemnder Faste medlemmer:
Prøvenemnd Øst Norge
Tor Olav Nygjelten - Leder (DSB)
Else Marie Limmesand Baardvik (DLE) og Morten Forsberg (NELFO)

Prøvenemnd Nord Norge
Tore K. Varmedal - Leder (DSB)
Haakon Andersen (DLE) og Martin Hansen (NELFO)

Prøvenemnd Midt Norge
Bjørn Myrseth - Leder (DSB)
Annar Lie (DLE) og Trond Melgård (NELFO)

Prøvenemnd Vest Norge
Paul K. Hermansen - leder (DSB)
Nils Nesheim (DLE) og Vidar Bjørkelund (NELFO)


Prøvenemnd Sør Norge 
Bjørn E. Bråthen - Leder (DSB)
Magne Haaland (DLE) og Kjell Hansen (NELFO)

 

Klagenemnda skal ha tre medlemmer. Den skal bestå av en person fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og to personer fra Det lokale el tilsyn.
Klagenemndas medlemmer oppnevnes for fire år av gangen.

Klagenemnda behandler klager vedrørende bedømmelse av Installatørprøven, klage over å ikke bli akseptert som kandidat til å framstille seg for Installatørprøven og klage på formelle feil som er gjort av Prøveseksjonen eller Prøvenemnda.

Klagenemnda Faste medlemmer
Willy Nilsen, leder (DSB), Randi Solberg Nilsen (DLE) og Runar Røsbekk (DSB)

 

KONTAKT OSS

Bjørnar Brattbakk
tlf: +47 916 09 238


Sigrunn M. Brendemo
tlf: +47 922 02 118

TIPS EN VENN

Tips en venn om artikkelen

 

Linker
> DSB  
 
 
Sensiv Design | Edit CMS | Oktan Alfa