Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav


Utrag fra
"Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr"

Dette er et utdrag av de formelle krav som fek stiller for å kunne avlegge prøven for faglig ledere for elektriske anlegg.

I dette utdrag er forskriftens § 7 gjengitt i sin helhet. 
 
 

Uttdrag fra "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr"

§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

 

Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.

 

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

 

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

 

 

Veiledning til § 7

Bestemmelsen omhandler de som i tidligere forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, er nevnt som den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg, og forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

 

Kravene omhandlet i første ledd, vil i de fleste tilfeller utgjøre basiskravene til dem som skal ha det faglige ansvaret for det tekniske arbeidet. Den som har fullført utdanning som fagskoletekniker uten å ha relevant fagbrev, vil ikke oppfylle kvalifikasjonskravene omhandlet i første ledd første punktum.

 

Innenfor enkelte virkeområder vil det komme tilleggskrav til det som er omtalt i første ledd. Der det er slike tilleggskrav, er det valgt en henvisning til første ledd med tillegg av selve tilleggskravet. Utdanningen og fagkretsen som inngår i utdanningen, forutsettes å være relevant for de arbeidsoppgaver/faglig virkeområde som vedkommende skal jobbe opp mot.

 

I annet ledd første punktum oppstilles krav til prøve. Prøven betegnes ofte som installatørprøven.

Dersom kravet i annet ledd annet punktum ikke er oppfylt, enten ved at vedkommende ikke består ny prøve eller unnlater å gå opp til ny prøve, anses vedkommende for ikke lenger å oppfylle kravet i annet ledd.

 

Femte ledd gjelder arbeid på egen bolig eller fritidsbolig. Med egen bolig menes der vedkommende har sin faste bopel. Med egen fritidsbolig menes fritidsbolig som vedkommende eier og som ikke hovedsakelig benyttes til utleie.

Forskriften finner du ved å trykke på denne link:

 
 
Abonnement på forskrifter kan bestilles hos: 
Energi Norge AS
EnergiAkademiet v/Sigrunn Brendemo
abonnement@energinorge.no
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo
Telefon    92202118
 
 

 

KONTAKT OSS

Bjørnar Brattbakk
tlf: +47 916 09 238


Sigrunn M. Brendemo
tlf: +47 922 02 118

TIPS EN VENN

Tips en venn om artikkelen

 

Linker
> DSB  
 
 
Sensiv Design | Edit CMS | Oktan Alfa